Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen en/of diensten, hierna gezamenlijk aangeduid als “producten”, van LivingSun B.V. te Alblasserdam, hierna te noemen “LivingSun”, aan de afnemer, alsmede op alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard, zoals offertes, orderbevestigingen en leveranties, een en ander voor zover hiervan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in een eventuele raamovereenkomst en/of Nadere Overeenkomst(en).

1.2 Toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door betrokken partijen.

1.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door LivingSun zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen vervolgens over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

1.5 LivingSun behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan de afnemer. Indien de afnemer door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan zij de overeenkomst binnen 14 dagen na mededeling van de wijziging opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Artikel 2 Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle offertes van LivingSun zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Alle aanbiedingen van LivingSun zijn geldig tot en met 30 dagen na de offertedatum.

2.3 In geval de offerte (mondeling) wordt geaccepteerd dan wel anderszins overeenstemming wordt bereikt, is er sprake van een overeenkomst.

2.4 In het algemeen geldt de opdrachtbevestiging als weergave van hetgeen is overeengekomen. Met het accorderen van de offerte geeft afnemer de aanbieding aan LivingSun in opdracht en verklaart in te stemmen met deze algemene voorwaarden van LivingSun.

2.5 LivingSun B.V. is gerechtigd om – indien LivingSun dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de door LivingSun verstrekte prijsopgave.

Artikel 3 Aanneemsom en prijzen

3.1 Prijsopgaven worden gedaan exclusief BTW.

3.2 De betaling moet geschieden binnen de termijn, die op de factuur is gesteld. Deze termijn is te beschouwen als fatale termijn. Indien LivingSun kosten moet maken voor de incasso van het verschuldigde, komen deze zowel buiten rechte als in rechte volledig voor rekening van afnemer.

3.3 Indien de betaling van de factuur binnen de gestelde termijn geschiedt, kan de op de factuur in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering op het totaalbedrag gebracht worden. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn geschiedt, is afnemer de op de factuur gestelde kredietbeperking verschuldigd.

3.4 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen voordoen, is LivingSun gerechtigd, indien is overeengekomen dat de aflevering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden, deze in de prijs door te berekenen.

3.5 Een overeenkomst wordt gesloten tegen gecalculeerde en door afnemer geaccordeerde prijzen opgenomen in de offerte.

3.6 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief de wettelijk verschuldigde BTW, transportkosten, parkeerkosten, verblijfskosten, alsmede van overheidswege verschuldigde heffingen en/of belastingen.

3.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden zaken met een netto factuurwaarde van meer dan € 500,00 zonder kosten voor vracht en verpakking op een door afnemer aan te geven plaats in Nederland bezorgd. Bij bezorging van zaken met een netto factuurwaarde lager dan € 500,00 is LivingSun vrij al dan niet vracht- en administratiekosten c.q. toeslagen op kleine orders in rekening te brengen.

3.8 Aan de in prijslijsten of andere documentatie vermelde condities, prijzen en specificaties van LivingSun apparatuur, transport- en montageservices kunnen geen rechten worden ontleend door afnemer.

3.9 De opdrachtgever zal aan LivingSun-medewerkers tijdig alle informatie verschaffen die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

3.10 De opdrachtgever zal aan LivingSun-medewerkers die werkzaamheden verrichten ten huize van de opdrachtgever alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 Levering en afname

4.1 Tenzij schriftelijk anders in de offerte of overeenkomst is vermeld, geschiedt levering door ter beschikking stelling van de producten en diensten aan de afnemer, dan wel aan diegene die geacht wordt de afnemer te vertegenwoordigen.

4.2 Bij weigering van afname van het geleverde door de afnemer, behoudt LivingSun zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de afnemer.

4.3 Vanaf het moment van levering, is het geleverde voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 De door LivingSun opgegeven (af-)leveringstermijn is niet fataal. Het enkele verstrijken van de afleveringstermijn levert geen verzuim op en kan nooit reden zijn voor afnemer om de opdracht te annuleren.

4.5 Bij niet tijdige levering van producten en diensten waarbij de opgegeven levertijden niet als een fatale termijn dienen te worden beschouwd, dient LivingSun schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij LivingSun nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

4.6 Indien het vermoeden bestaat, dat door afnemer niet aan haar betalingsverplichtingen kan worden voldaan, behoudt LivingSun zich het recht voor om opdrachten onder vooruitbetaling te leveren, dan wel de levering van de producten en diensten uit te stellen totdat de afnemer op andere wijze afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van alle aan afnemer geleverde of te leveren zaken, blijft bij LivingSun zolang afnemer de vorderingen uit hoofde van de betreffende en/of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten.

5.2 Het is afnemer slechts toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf te gebruiken.

5.3 Afnemer stelt LivingSun, indien zij niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen, op eerste verzoek in de gelegenheid alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden.

Artikel 6 Reclames

6.1 Reclame dient schriftelijk te geschieden binnen 48 uur na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten. Bij gebreke hiervan worden hoeveelheid en kwaliteit geacht door afnemer te zijn aanvaard.

6.2 Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van LivingSun genoegzaam is aangetoond dat de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, zal LivingSun de keuze hebben of de niet-deugdelijk gebleken zaken/werkzaamheden/diensten kosteloos nieuw te leveren/opnieuw te verrichten of een korting op de prijs te verlenen.

6.3 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder geval door verloop van drie maanden na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Met betrekking tot de door LivingSun geleverde producten en diensten is haar aansprakelijkheid jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze Overeenkomst is opgenomen. Indien LivingSun aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de door haar geleverde producten en diensten.

7.2 LivingSun is in verband met door haar geleverde producten en diensten nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van LivingSun beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval onder haar verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

7.4 De voorgaande beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet/bewuste roekeloosheid van LivingSun.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval LivingSun door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt, heeft LivingSun het recht voor de duur van de overmacht toestand de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat LivingSun tot enige schadevergoeding gehouden is.

8.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd.
Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, brand, bedrijfsstoornissen, en overige buiten de controle van LivingSun liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm maar ook veranderende wetgeving en/of overheidsmaatregelen.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

9.1 LivingSun is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

9.2 afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

9.3 na het sluiten van de overeenkomst aan LivingSun ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen.

9.4 afnemer bij of na het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.5 indien afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van afnemer wordt geliquideerd, dan wel afnemer haar huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van afnemer beslag wordt gelegd; dan wel afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen.

9.6 Voorts is LivingSun gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.7 Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt ontbonden, zijn de vorderingen van LivingSun op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien LivingSun B.V. de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.8 LivingSun behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

9.9 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van deze overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze algemene voorwaarden en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente Rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij LivingSun – als eisende partij – aan een Rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft.

Aldus vastgesteld door LivingSun B.V. in Maart 2016, en gedeponeerd bij de Kamer van koophandel onder dossiernummer: 65508424